مجیدمحنایی
مجیدمحنایی معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع